Det var inte spegelns fel

När man som varande småbarnsförälder erhåller information om att ens fyraåring ringt till ens arbete och skrikit ”det var inte mitt fel” bör man utan oskäligt dröjsmål bege sig hemåt och på vägen upphandla en stor första hjälpen-låda.

När man som varande nybliven förälder överväger att döpa sin son till Jerker bör man i ett lexikon kontrollera betydelsen av det engelska ordet jerk. Läs mer

Medarbetare eller motarbetare

När man på arbetet erfar ett ljud av applåder och jubel så snart man avlägsnat sig från ett rum där ens medarbetare kvarblir bör man betänka att det möjligen är något betänkligt beklagligt betänkansvärt med ens uppenbarelse.

När man erhåller avsked från sin anställning med anledning av 146836 klagomål från medarbetare bör man begära omräkning av antalet medarbetare. Läs mer

Snackande gojor och babbel

När man planerar att genomföra en föreläsning på en miljon ord bör man ha i minnet att det allmänt anses att en bild säger mer än tusen ord och att det med anledning härav skulle vara tillfyllest att anskaffa mindre än tusen bilder för att förmedla det man har för avsikt att babbla om.

När man erhåller information från någon beträffande det förhållandet att man enligt vederbörandes förmenande babblar osammanhängande goja bör man konsultera en papegoja i syfte att om möjligt få bättre sammanhang i babblet. Läs mer

Pengar in, budget ut, sprätt resultatet

När man erhåller information från någon beträffande det förhållandet att pengar enligt vederbörandes förmenande endast existerar som ettor och nollor bankens datorer bör man upplysa om att det så vitt man kunnat förstå huvudsakligen rör sig om nollor.

Man bör ha i minnet att det endast finns en sak som vållar mer problem än pengar och det är brist på pengar. Läs mer

Matematik eller påfyllning

När man som varande matematiker finner en lösning på något som mänskligheten hittills gått bet på bör man ha i minnet att höjdpunkten i en matematikers liv är den korta period från det vederbörande har funnit en lösningen på ett problem så svårt det ansetts olösligt till dess att någon fjortonåring funnit felet i lösningen.

Man bör ha i minnet att det är lätt att bevisa att alla heltal är intressanta genom att anta motsatsen, enär det i sådant fall skulle finnas ett minsta ickeintressant heltal, vilket ju onekligen vore tämligen intressant. Läs mer

Smaken är som något på gång

När man erhåller information från någon beträffande det förhållandet att man enligt vederbörandes förmenande har utomordentligt dålig smak bör man inte förtvivla utan fastmer glädjas över att man därmed torde gå säker för kannibaler.

Man bör ha i minnet att med utomordentligt i normalfallet inte avses allt utom ordentligt. Läs mer

Skruvande och muttrande

När man erhåller en förfrågan beträffande huruvida man möjligen har en skruv lös bör man framhålla att man icke endast har en utan fastmer ett helt förråd av dylika i alla dimensioner samt dessutom muttrar och brickor.

När man finner en lös skruv på huvudkudden bör man betänka att man möjligen har råkat ut för hjärnsläpp under natten. Läs mer

Segla roligt utan att skratta ihjäl sig

När man under en seglats erhåller ett meddelande från kaptenen om att vederbörande önskar rådgöra med en i ett tämligen brådskande ärende rörande fasta kroppars flytförmåga bör man med skyndsamhet påta flytvästen.

När man företar en seglats bör man förvissa sig om att man vidtagit åtgärder i syfte att inte förväxla styv kuling med kul styving. Läs mer